top of page

你選對了嗎‬? ‪*‎升學攻略‬ 4


A 升學方向 : ‪#‎括號內為分數‬ 1 - 5 分 1為最低 1. 本地 (2) 2. 台灣 (1) 3. 國內 (1) 4 香港 (3) 5. 海外 (5) ‪#‎綜合每年各地區報考之人數‬ ‪#‎各地升學人數‬ . . . 分析 本澳的 #國際學校 為其教學方向 ‪#‎提供外國教育的環境‬ 基本上各成系統 1 GCE program (英式) 2. IB program 3. Alberta High School program (加大拿) 其升學方向 ‪#‎海外升學‬ , 而其他地區則不在學校 的考量中 常聽說國際學校 - ‪#‎學費貴‬ 是的, ‪#‎相對傳統學校‬ 國際學校是不便宜的 。 但若 ‪#‎以海外生活費及學費‬ 比較明顯還是比較化算 . . 問題在於 , 你收讀國際學校的目的是什麼? 1 . 你是否有自主學習的能力 2. 是否確定海外升學 . . . 當然大部份同學聽到 ‪#‎無人迫你讀書‬ 一定係爽啦 但如果 ‪#‎只係為左輕鬆D‬ 之後可能好慘 . 其實國外也一樣, 強調係找到自己的方向 ‪#‎自主學習‬ 所以 ‪#‎外國來講升學唔係唯一出路‬。 . 係國外可能有人喜歡機械 , 木工。 真係會 以 整車或音樂為生 ‪#‎先問自己會唔會先‬ 。 . 學習多元是一回事 ,但 ‪#‎澳門是否提供多元工作機會呢‬? . ‪#‎國際學校一定輕鬆‬ 錯 , 非常錯 。當然你可以 ‪#‎選擇輕鬆‬ , 其實 ‪#‎IB‬ ‪#‎GCE‬ ‪#‎AP‬ 等 ‪#‎絕對要求唔低‬ 1 . 同學需要大量英語 , 讀寫能力 2. 部份已函蓋 大學一年級的內容 3. 需要校外活動同報告作評分的一部份 . . 說了不好的當然也要說說好的 1. 國際學校提供了一個,理想準備出國的環境 2. 對於習慣 #自主學習 的同學 ‪#‎較少的科目‬ 代表更專注 3. 語言程度有絕對優勢 . . . . . B 能力培養方向 1. 數理分析能力 (2) 2. 語文能力 (1) 3 英語能力 (5) 平均而言 : 國際學校 ‪#‎語言‬ 及 ‪#‎創意培養‬ 能力是其重點培養方向 ‪#‎本地‬ / ‪#‎台灣國內‬ 要求 #相去什遠 . . . . 給同學的建議 #Tips . 若你希望 #本地升學 請好好準備 , 由於本地升學內容 為傳統中學之教程 與國際學校程度 #相距什遠 . 1. #數學 #中文 應好好準備 2. #四校聯招 要更努力了 3. 應以公開試成績申請為皆 . . 若有意升讀 #海外 #香港 #你選對了 #認真準備公開試吧 最遲 #F5 開始準備英文及公開試 你需要準備 1. 3科 公開試成績 2. 外語能力證明 ( IELTS / TOFEL..) 應該很簡單吧 3. #學校未必提供完整教程, #尋找校外相關課程可提升效率 . . 若希望 #台灣升學 1. 建議嘗試 #個人申請 #獨立招生 入學 2. #用考的太難了 3. 應以公開試成績申請為皆 . . 若希望 #內地升學 1. 應以 #保送為目標 多爭取校內成績 2. 以公開試成績申請為皆 . . . 若覺得本篇有用, 歡迎分享 你的回應是我們的動力 #好想出國看世界 #澳門 #中學 #升學分析 #升學是要準備的


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page